Zmiana Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mnc.pl z dnia 10.01.2017r

Zmiana cennika Jambox od 01.08.2016 r.
28 czerwca 2016
Testy IPv6 w sieci abonenckiej MNC.PL
13 października 2017
Zmiana cennika Jambox od 01.08.2016 r.
28 czerwca 2016
Testy IPv6 w sieci abonenckiej MNC.PL
13 października 2017
POKAŻ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Zmiana Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mnc.pl z dnia 10.01.2017r

Szanowni Państwo,
23 września 2016 r. uchwalono ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823; dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem
10 stycznia 2017 r.  i stosuje się ją do wszystkich abonentów będących konsumentami, stąd konieczne jest wprowadzenie
zmian również do obowiązujących umów.

Zakres modyfikacji regulaminu nie jest szeroki i sprowadza się do postępowania reklamacyjnego,zmiany dotyczą jedynie w § 15 i § 16 Regulaminu Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mnc.pl

Wedle przepisów Ustawy (art. 31), konieczne jest poinformowanie konsumenta we wzorcach umownych o tym, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wedle przepisów nowej ustawy jest Prezes UKE. W wyniku wejścia w życie nowej ustawy zmianie uległa treść art. 109 Prawa telekomunikacyjnego, który do tej pory regulował tryb postępowania mediacyjnego. Obecnie, tryb ten nazywa się „pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich”, a art. 109 w obecnym brzmieniu odsyła do przepisów Ustawy. Powyższe uwzględnione zostało w pouczeniu zawartym w § 16 ust. 3 wzorcowego regulaminu. Dodatkowo, zmodyfikowany został § 15 ust. 2 lit. e, który stanowi o konieczności pouczenia konsumenta w odpowiedzi na reklamację o możliwości skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów, gdzie wskazano na nową regulację.

 

Skip to content